TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Phát triển bền vững để trở thành Nhà sản xuất Thép hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

SỨ MỆNH

Tạo ra giá trị cốt lõi cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cải tiến - Chuyên nghiệp - Tiên phong - Phụng sự